Martin Borgs

Entreprenör, filmare och författare

Någon annan betalar är en skräckfilm om dina skattepengar.

Premiär 19 augusti. Köp biljetter här.

Filmen är baserad på boken 365 sätt att slösa med dina skattepengar, som precis släppts även i pocketupplaga. Den toppade omedelbart Bokus lista över mest sålda pocket inom facklitteratur. Beställ boken här för endast 39 kr.

Slöseri i motionsfloden

Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1.300 kr i månaden till 58.300 kronor. Beskedet kommer några dagar efter att årets motionsflod från ledamöterna stannat av.

Eftersom det lämnats in hela 3.245 motioner tänkte jag att någon av dem skulle handla om slöseri med skattepengar. Jag gjorde därför en enkel sökning efter ordet "slöseri".

Självklart går det att göra en djupare granskning, men kanske ger det ändå en känsla för hur riksdagsledamöterna använder ordet slöseri.

Tipsa mig gärna om jag missat något guldkorn i motionsfloden, som förtjänar vår uppmärksamhet.

2012/13:So373 Samordning av äldrevården

”Forskning visar på att så mycket som en av tre akuta sjukhusinläggningar bland patienter över 70 år beror på läkemedelsbiverkningar. Detta är naturligtvis ett stort slöseri med resurser. Framför allt är det en stor personlig förlust för de patienter som ibland förlorar flera friska år.”

Christian Holm (M) 

Jessica Polfjärd (M) 

2012/13:MJ272 Redovisning av bifångster

”Med större kännedom om bifångsternas storlek skulle det kunna upprättas regelverk för att minska detta slöseri med havets resurser.

Suzanne Svensson (S)

 Peter Jeppsson (S) 

2012/13:MJ217 Selekterande fiskeredskap

Vid nästa allt fiske uppkommer någon form av oönskad bifångst, till exempel småfisk eller fisk utan kommersiellt värde. Bifångsten är ofta döende och kan inte släppas tillbaka i vattnet levande, vilket gör att den istället dumpas i havet som så kallad utkast. Detta är ett biologiskt problem och ett enormt slöseri med havets resurser.

Suzanne Svensson (S)

 Peter Jeppsson (S) 

2012/13:Sk402 Rep-avdrag

I dag lever vi i ett värre köp-slit-och-slängsamhälle än någonsin. Förklaringen är enkel, det blir allt billigare att köpa varor som tillverkats i andra länder med låga löner, medan det är dyrt att reparera saker eftersom det sker i vårt land med högre löner och högre skatter på arbete. Sedan läggs moms ovanpå alltihop som förstärker skillnaden ytterligare. Förutom slöseriet att det kastas massor av saker med små fel som ingen bryr sig om att laga så är det givetvis ett stort slöseri med både miljö och resurser att kasta nästan helt funktionsdugliga saker. 

Jan Ericson (M) 

2012/13:Fi229 Lärlingsklausuler

Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Vi ser att ungdomsarbetslösheten ökar, utan att tillräckliga åtgärder vidtas.

Det är slöseri med unga som inte kommer in på arbetsmarknaden och lär sig arbetslivets villkor.

Suzanne Svensson (S) 

2012/13:MJ480 Åtgärder för att minska matsvinnet

Det slängs mycket mat i onödan, vilket är enormt slöseri med resurser

Ulf Holm (MP)

 Mehmet Kaplan (MP)

2012/13:Ju342 Ljuga i förundersökning

Som utredare kan man råka ut för att den man ska förhöra försöker undanhålla grundläggande fakta som t.ex. sin identitet, släktskap eller vänskap med medmisstänkta eller var personen befunnit sig vid olika tidpunkter. Sådant går naturligtvis att kontrollera, men det tar orimligt mycket tid och kraft. /…/ Det extra kontrollarbetet innebär ett enormt slöseri med redan ansträngda resurser som skulle kunna användas på ett mycket effektivare sätt.

Anders Hansson (M)

2012/13:MJ269 Ett fiskekvotssystem med havdagar som komplement

I Sverige är det ganska vanligt med det som på branschspråk kallas för blandfiske. Det innebär att man inte fiskar en enskild fiskart utan tar upp vad man får i näten. Kvotsystemet kan då ställa till stora problem. Om man t ex har uppfyllt den totala tillåtna fångstmängden för en viss art sorteras denna ut från fångsten för att sedan kastas tillbaka i havet. Fisken överlever inte, vilket är ett oacceptabelt slöseri som är negativt för både beståndet och fiskerinäringen.

Lars-Arne Staxäng (M)

2012/13:K281 Gemensamma valsedlar

Ytterst handlar det om att säkra demokratin och dess spelregler. Dagens system lider av ett demokratiskt underskott där valsedlar kan blandas samman, kastas eller gömmas och det är ett slöseri med valsedlar och innebär även ett slitage på miljön med alla dessa transporter för att distribuera valsedlarna. Genom att ha gemensamma valsedlar så minskar risken för valfusk i form av att ett partis valsedlar slängs eller göms undan. En valsedel skulle kunna innehålla samtliga partiers beteckning, partisymbol och kandidater. Vid sidan av varje partibeteckning och kandidatnamn ska det finnas utrymme för att kryssa för personval. Valsedlarna ska sedan finnas och tillhandahållas i varje vallokal. 

Carina Herrstedt (SD)

2012/13:N310 Direktverkande el

Varje vinter blir vi överraskade av kylan och höga elpriser. År 2009 användes 34,2 TWh för uppvärmning och varmvatten i småhus, enlig energimyndigheten och 14,4 TWh av det skedde genom direktverkande el. Bostäder och lokaler står för nästan 40 procent av energianvändningen i landet. Denna uppvärmning sker just när Sverige har störst behov av el. Därför måste elproducenter sätta igång reservkraftverk, ofta oljedrivna, eller importera elkraft för att klara efterfrågan. Ofta är det el som har producerats med hjälp av fossila bränslen, vilket ökar koldioxidutsläppen hos oss. Detta framstår som stort slöseri med resurser och är inte bra ur miljösynpunkt.

Jasenko Omanovic (S)

 Christina Karlsson (S) 

2012/13:A380 Arbete för personer med funktionsnedsättning

Närmare en halv miljon människor i Sverige har en nedsatt arbetsförmåga på grund av att de bär på en funktionsnedsättning. Det kan vara allt från rörelsehinder till nedsatt hörsel eller syn. Alltför många av dess människor lever idag i någon form av utanförskap. En betydligt högre andel än i befolkningen i stort är arbetslösa och har idag svårt att få ett reguljärt arbete. Detta är ett stort slöseri när många av dem med rätt hjälp och stöd skulle kunna bidra på arbetsmarknaden till gagn både för samhället som till dem själva.

Edward Riedl (M)

2012/13:K346 Minskad byråkrati

Om samma eller liknade uppgifter utförs på flera myndigheter är detta slöseri med resurser. Därtill finns alltid risken att olika myndigheter kommer till olika slutsatser i liknande eller rent av samma frågor.

Ett led i regeringens arbete att minska byråkratin är att se över möjligheterna att minska risken för dubbelarbete på våra myndigheter.

Abdirizak Waberi (M) 

2012/13:MJ205 Trädesstödet i kommande programperiod inom EU

Dagens EU-regler för trädesbidrag leder till att flera passiva markägare finner det enklare att ansöka om och erhålla ekonomisk ersättning från EU än att förhandla fram ett arrendeavtal med en aktivt brukande granne.

Inför den nya programperioden bör riskerna i att EU-stöden konkurrerar ut aktivt brukande beaktas, så att inte detta slöseri med brukbar mark fortgår framöver.

Karin Nilsson (C)

 Göran Lindell (C) 

2012/13:MJ234 Minska matsvinnet

Idag slängs ca 25 kilo ätbär mat per person och år och mellan 10–20 procent av hushållens inköpta livsmedel slängs till en årlig kostad på ca 5 000 kr. Detta matsvinn bidrar till 1,86 miljoner ton växthusgaser per år. Detta innebär ett enormt slöseri av vatten- och energiresurser och måste stävjas. Sverige behöver minska matsvinnet ur både ekonomisk- och miljösynpunkt.

Otto von Arnold (KD)

2012/13:Ub512 Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet

Kostnaden för en utbildning som egentligen inte tillför mer kunskaper är för den enskilde studenten liksom för högskolan ett slöseri med såväl tid som pengar. Att införa möjligheten att tentera av en kurs på t.ex. grundnivå och med godkända resultat gå vidare till fortsättningsnivån, utan att passera antagningssystemet, sätter kunskapen i centrum i stället för formaliteter. Ett system med en tentamensrätt för alla borde således införas vid teoretiska utbildningar vid statliga högskolor och universitet och ske mot en självkostnadsavgift

Ulrika Karlsson (M)

2012/13:A309 Heltid som norm på arbetsmarknaden

Även om ett flertal kommuner och landsting tagit initiativ för att minska den ofrivilliga deltiden är det alltför många i offentliga sektorn som endast har deltidstjänster. Det ofrivilliga deltidsarbetet är ett omfattande slöseri med arbetskraft när det råder brist på personal inom både vården och omsorgen.

Caroline Helmersson Olsson (S)

Christina Zedell (S)

2012/13:K329 Fri motionsrätt

Det förefaller oss som ett slöseri med de folkvaldas möjligheter att fånga upp dagsaktuella politiska frågor och problematisera dem i en mer långsiktig och reflekterande kontext, såsom motionsinstrumentet tillåter, om en stor del av de folkvalda riksdagsledamöterna som utgör regeringsunderlaget i praktiken är begränsade till att utnyttja detta under endast några få veckor under året. Politik är till sin beskaffenhet sådan att frågor som kan behöva politiskt långsiktiga lösningar baserad på en djupare reflektion ständigt dyker upp och måste då enligt vårt förmenande kunna problematiseras med motionsinstrumentet, helst så snart inpå det att frågeställningen aktualiserats. För att maximalt utnyttja den demokratiska potential för detta som riksdagens ledamöter kan besitta i det faktum att alltför många i dag i praktiken är förhindrade att göra detta, föreslår vi att man ser över möjligheten att införa en fri motionsrätt i riksdagen under hela riksmötet.

Finn Bengtsson (M) 

 Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

2012/13:So236 Nollvision för vårdskador

Det är inte acceptabelt att sjukvården, som ska bota i stället leder till lidande, livslånga skador eller till och med för tidig död. Därför borde det finnas en nationell nollvision och en handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna. Inom trafikens område har nollvision inneburit ett helt nytt säkerhetstänkande och en massa liv har kunnat räddas. En nollvision för sjukvården borde ha mål som handlar om inga dödsfall, lidande, väntetid eller hjälplöshet som kan undvikas och inget slöseri med resurser.

Hans Hoff (S)

2012/13:C258 En grönare samhällsplanering för hälsans och miljöns skull

En ökad livskvalitet, och möjligheter att njuta av blommor, bär och grönsaker kan erbjudas om tillgång till fler odlingsmöjligheter erbjuds stadsnära. I en del lågenergihus, så kallade passivhus, har man satsat på gemensamma inglasade odlingsrum, vilket varit mycket lyckade satsningar.

Det är en viktig aspekt på hållbara städer att beakta behovet av trädgårdar och annan odlingsbar mark i städerna och deras närhet; den pågående klimatförändringen och den kommande knappheten på fossila bränslen för med sig ett behov av minskat slöseri med fossil energi. Det berör vår livsmedelsförsörjning i minst lika hög grad som persontransporterna och uppvärmningen av våra bostäder.

2012/13:N401 El för uppvärmning - systemfel och sårbarhet

För att minska vår totala energianvändning måste vi bli bättre på att tänka exergi. Att enbart producera värme i ett värmeverk när man med bra teknik kan omvandla bränslet till el och värme i stället är slöseri med exergi. Att man på vissa håll gör så beror på fel prissättning eller möjligen på brister i teknik. Lagrad energi från solen i form av bioråvara eller fossila lager skal alltid i så stor utsträckning som möjligt först användas för elproduktion och därefter för värme. Värmen måste ses som en biprodukt inte som en huvudprodukt.

Jan Lindholm (MP)

2012/13:Fö256 Krisberedskap

En fungerande krisledning vid en inträffad händelse är vital för en samordnad ledning av allokering av resurser, samordnad insats och god information till medborgarna. En sådan krisledning behöver snabb och tillförlitlig information för att kunna fatta rätta beslut. Vi ser denna verksamhet som viktig och helt avgörande för en framgångsrik politik att snabbt kunna utlösa en uppbyggd beredskap när så behövs. Men vi ställer oss tveksamma till att alla myndigheter skall ha sådana egna lägesbildcentraler. Vi tror det finns stor risk för dubblering av insatser och slöseri med skattemedel. Vi avser kräva en minskning av dessa centra, begära en bättre samverkan kring dessa frågor mellan myndigheterna.

Peter Hultqvist (S)

 

Åsa Lindestam (S)

 Peter Jeppsson (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

 Anna-Lena Sörenson (S)

Kent Härstedt (S)

 Eva Sonidsson (S)

2012/13:N210 Aktiv näringspolitik för ett starkare innovationsklimat

Flera utredningar, bl.a. en rapport från McKinsey, har noterat att det finns vissa branschmässiga och geografiska inlåsningar som behöver rättas till. En annan brist är att det saknas kapital i de riktigt tidiga faserna av ett företags utveckling – det som brukar benämnas som ”dödens dal”. Inte sällan uppstår konkurrens mellan olika statliga aktörers insatser, vilket knappast är kostnadseffektivt. Sammantaget innebär detta ett slöseri med offentliga medel samtidigt som risken för inlåsningseffekter är uppenbar. Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet följande:

  • Att Innovationsbron, Almi Företagspartner AB och Inlandsinnovation förs ihop till en ny organisation med uppgift att stimulera kapitalförsörjningen i de riktigt tidiga faserna. Regeringen bör få i uppdrag att utreda formerna för en sådan sammanslagning.
  • Att ett avdrag för forskning och utveckling (FoU) införs för små och medelstora företag.
  • Att Tillväxtverket läggs ned och resurser och arbetsuppgifter förs till andra statliga myndigheter, bolag och regionala myndigheter. Regeringen bör få i uppdrag att utreda formerna för dessa förändringar.

Dessa förslag bör genomföras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Kent Persson (V)

 

Torbjörn Björlund (V)

 Jens Holm (V)

Siv Holma (V)

 Hans Linde (V) 

2012/13:Ub495 Politik för vuxenutbildningen

Undervisningen i svenska för invandrare måste på ett mer ingående sätt kombineras med praktik och arbetslivsorientering. Det är också på tiden att kraftfulla åtgärder sätts in för att organiseringen av validering av betyg och kompetens och annan utbildning verkligen sker så människor slipper läsa om det man en gång redan läst. Det är slöseri med både människors tid och samhällets resurser.

Ibrahim Baylan (S)

 

Louise Malmström (S)

 Håkan Bergman (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

 Thomas Strand (S)

Gunilla Svantorp (S)

 Adnan Dibrani (S) 

2012/13:A367 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Vi menar att det är ett slöseri med resurser att så få kvinnor finns representerade i bolagsstyrelser och i företagsledningar.

Vi föreslår en lagstiftad könskvotering till börsstyrelserna. Inget av könen ska ha en representation på mindre än 40 procent. Det är en ett berättigat krav utifrån att samhället ska ge kvinnor och män lika möjligheter och det faktum att det till exempel redan finns regler om arbetstagarrepresentanter i styrelserna.

Ylva Johansson (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 Johan Andersson (S)

Patrik Björck (S)

 Kerstin Nilsson (S)

Raimo Pärssinen (S)

 Maria Stenberg (S)

2012/13:Sf282 Sjukförsäkringen

Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en bra sjukförsäkring. Även den som aldrig själv blir långvarigt sjuk tjänar på att de som har oturen att drabbas har en rimlig ekonomisk situation och när det är möjligt får bra stöd att komma tillbaka till arbete. Att tvinga ut sjuka i fattigdom sliter isär samhället och är ett slöseri med människor. Vänsterpartiet vill att sjukförsäkringen ska ge bra ersättning för förlorad arbetsinkomst. Oro för att dagarna i sjukförsäkringen tickar på och kan ta slut försämrar möjligheterna att bli frisk. Utförsäkringarna måste stoppas.

Jonas Sjöstedt (V)

 

Ulla Andersson (V)

 Jens Holm (V)

Hans Linde (V)

 Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

 Wiwi-Anne Johansson (V)

2012/13:A303 En sammanhållen arbetsförmedling och en aktiv arbetsmarknadspolitik

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga är avsevärt högre än för personer med funktionsnedsättning utan nedsatt arbetsförmåga och för personer utan funktionsnedsättning. Endast omkring hälften av de vars funktionsnedsättning medför nedsatt arbetsförmåga ingår i arbetskraften. Det är ett stort slöseri med mänskliga resurser.

Josefin Brink (V)

 

Ulla Andersson (V)

 Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

 Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

  

2012/13:N404 Utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi, 24 Näringsliv

På grund av historiskt låga energipriser finns ett omfattande slöseri med energi i landet. Förutsättningarna att minska användningen både snabbt och lönsamt är alltså stora.

Många trovärdiga källor anser att användningen kan minska så mycket som 50 procent och att hela minskningen innebär besparingar, oftast både för den enskilde och för samhället och även på kort sikt. Vi behöver smartare hus, effektivare transportsystem, moderna tillverkningsprocesser och genomtänkt uppvärmning.

Jonas Eriksson (MP)

 

Lise Nordin (MP)

 Esabelle Dingizian (MP)

2012/13:Sf225 Flykting- och migrationspolitik

EU har i juni 2008 antagit direktivet om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna.

Direktivets bestämmelser om frivillig verkställighet under en period på högst 7–30 dagar från beslutet om utvisning är verklighetsfrämmande. Även om den som ska utvisas på alla sätt medverkar till verkställigheten tar planeringen oftast betydligt längre tid än så. Att införa en regel om att tvång automatiskt ska tillgripas efter en så kort period betyder, förutom ett inhumant sätt att behandla människor, ett slöseri med skattemedel.

Jonas Sjöstedt (V)

 

Ulla Andersson (V)

 Jens Holm (V)

Hans Linde (V)

 Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

 Christina Höj Larsen (V)

2012/13:A304 En arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet i omställning

De flesta människor vill i första hand hitta ett nytt jobb på sin hemort eller inom pendlingsavstånd och inom det yrke de har utbildning för och/eller erfarenhet av. Det är också samhällsekonomiskt rationellt att ta till vara människors kompetens och utbildning, samtidigt som det är slöseri med både Arbetsförmedlingens och arbetsgivares tid att människor med helt fel kompetens anvisas till lediga jobb.

Möjligheten att begränsa sitt sökområde geografiskt är viktig framför allt för den enskilde och i förekommande fall dennes familj, men också för orter på landsbygden som redan är drabbade av utflyttning. Att från dag ett av arbetslöshet tvingas vara beredd att flytta oavsett livssituation är ovärdigt. Att tvingas slita upp sin familj och lämna sin sociala gemenskap eller bli långpendlare med allt vad det innebär, är oerhört socialt och psykiskt pressande. 

Josefin Brink (V)

 

Ulla Andersson (V)

 Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

 Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

 

2012/13:Kr320 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Arbetslösheten är hög, den nuvarande regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik. Arbetslösheten bland kulturarbetare är högre än i många andra grupper och många kulturarbetare lämnar kulturarbetsmarknaden. Det är ett enormt slöseri med kraft, energi och talang. Sverige behöver mer kreativitet, inte mindre.

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

 

Peter Johnsson (S)

 Kerstin Engle (S)

Per Svedberg (S)

 Christina Zedell (S)

Isak From (S)

 Agneta Gille (S)

2012/13:A392 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Gruppen 55+ är en allt viktigare grupp i arbetslivet för samhällsekonomin. Varje år i arbete fram till 65 år, och även längre, är av stor betydelse för den enskilde och för samhällsekonomin. Arbetsmiljö, hälsa och produktionskrav påverkar möjligheten att kunna arbeta längre och likaså välfärdstjänsternas utveckling. Kommunal visar att fler låginkomsttagare än höginkomsttagare tar hand om sina gamla föräldrar.

Samtidigt har inte alla möjlighet att arbeta fram till pensionsåldern – många slits ut eller tvingas till arbetslöshet i förtid. Det är ett enormt slöseri med människors kraft, som inte ska existera i ett modernt och utvecklande arbetsliv. Att kunna vidareutbilda sig under hela arbetslivet har också stor betydelse för hur många som har möjlighet att jobba fram till pensionsåldern.

Ylva Johansson (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 Johan Andersson (S)

Patrik Björck (S)

 Kerstin Nilsson (S)

Raimo Pärssinen (S)

 Maria Stenberg (S)

2012/13:A393 Den svenska drömmen

På liknande sätt är det rimligt att de som har löfte om arbete i landet och redan befinner sig här ska kunna ansöka om arbetstillstånd i Sverige, på samma sätt som de som fått besöksvisum för att träffa en arbetsgivare i Sverige. Det kan handla om någon som befunnit sig här på besök och hittat ett jobb även om det inte var huvudsyftet med besöket. Det kan också handla om personer som tidigare varit asylsökande och fått avslag. I dessa fall handlar det många gånger om personer som varit här i många år, som talar svenska och är etablerade i samhället. Förutom att det kan innebära en tragedi för den enskilde är det också slöseri med samhällets resurser att först bekosta en många gånger dyr hemresa och administrationskostnader på ambassaden, och sedan förlora skatteintäkter, men också kompetent arbetskraft. Även i detta fall torde det inte vara omöjligt att hitta en modell i lagstiftningen som gör det möjligt att man i de fall det framstår som sannolikt att tillståndet skulle beviljats om det sökts från hemlandet ska få söka från Sverige.

Åsa Romson (MP)

 

Maria Ferm (MP)

 Mehmet Kaplan (MP)

Jabar Amin (MP)

 Stina Bergström (MP)

Per Bolund (MP)

 Agneta Börjesson (MP)

Bodil Ceballos (MP)

 Esabelle Dingizian (MP)

Tina Ehn (MP)

 Magnus Ehrencrona (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

 Jonas Eriksson (MP)

Peter Eriksson (MP)

 Lotta Hedström (MP)

Ulf Holm (MP)

 Helena Leander (MP)

Annika Lillemets (MP)

 Jan Lindholm (MP)

Agneta Luttropp (MP)

 Valter Mutt (MP)

Lise Nordin (MP)

 Kew Nordqvist (MP)

Mats Pertoft (MP)

 Peter Rådberg (MP)

2012/13:Ju373 Ett tryggare Sverige

Satsningen som skett på polisen har medfört att trycket har ökat kraftigt på åklagarverksamheten, domstolsväsendet och kriminalvården. Det innebär att handläggningstider blir långa och att klimatet och arbetsmiljön inom kriminalvården utsätts för hårt tryck. Rättsväsendets arbete med att minska kriminaliteten blir då ineffektiv. Det är ett slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser. Människor har rätt att kräva ett effektivt rättsväsende.

Morgan Johansson (S)

 

Kerstin Haglö (S)

 Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

 Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

 Mattias Jonsson (S)

2012/13:Fi250 För framtidens jobb

Dagens situation med en tredjedel av eleverna som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg är oacceptabel. Dessa personer löper en mycket stor risk att hamna i permanent utanförskap och är ett stort slöseri med mänskliga resurser. Bland annat mot denna bakgrund är det av central betydelse att kvaliteten i de gymnasiala yrkesutbildningarna stärks.

Jonas Sjöstedt (V)

 

Jens Holm (V)

 Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

 Mia Sydow Mölleby (V)

Ulla Andersson (V)

 

2012/13:So557 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Samhället ska prioritera barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp, även i tider av ekonomisk kris. Allt annat är oacceptabelt och ett slöseri med mänskliga resurser. Vi har ett gemensamt ansvar för alla barn. Alla barn har rätt till en bra uppväxt och möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. De insatser som samhället erbjuder måste hålla hög kvalitet och vara likvärdig över landet. 

Lena Hallengren (S)

 

Christer Engelhardt (S)

 Ann Arleklo (S)

Lennart Axelsson (S)

 Catharina Bråkenhielm (S)

Gunnar Sandberg (S)

 Meeri Wasberg (S)

2012/13:U306 En rättvis värld

Den fortgående kärnvapenmoderniseringen innebär ett ohyggligt slöseri med resurser. Flera kärnvapenmakter vägrar i dag att gå med på verklig nedrustning och moderniserar istället sina kärnvapenarsenaler. Till detta kommer att ett antal länder som inte tidigare var kärnvapenmakter nu skaffat sig kärnvapen och att risken för ytterligare spridning även i fortsättningen är stor. 

Urban Ahlin (S)

 

Carina Hägg (S)

 Tommy Waidelich (S)

Carin Runeson (S)

 Olle Thorell (S)

Kenneth G Forslund (S)

 Désirée Liljevall (S)

2012/13:A320 Ungdomsarbetlsösheten

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är alarmerande hög. Många ungas väg in på arbetsmarknaden kantas av stängda dörrar i stället för nya möjligheter. Det finns ett samband mellan ungas psykiska hälsa och läget på arbetsmarknaden. Att ungas begränsade möjligheter att få jobb och egen bostad är ett slöseri, både för individen och för samhället.

Pia Nilsson (S)

 

Anna Wallén (S)

 Olle Thorell (S)

 

 

2012/13:Sk411 3:12-reglerna samt beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) publicerade i juni i år rapporten ”Income Shifting in Sweden – An empirical evaluation of the 3:12 rules”. Rapporten kommer bl.a. fram till slutsatsen att inkomstomvandling innebär ett slöseri. De menar att beskattningen är ineffektiv i meningen att företag och hushåll anpassar sitt beteende till skattereglerna. Specifikt nämns också att den kraftiga ökningen av antalet holdingbolag efter 2006 kräver att betydande resurser ägnas åt registrering, administration och integrering av strategier för inkomstomvandling i holdingbolag eller skalbolag. Dessutom konstaterar man att det främst är höginkomsttagare som utför inkomstomvandling i enlighet med 3:12-reglerna. Detta ökar inkomstskillnaderna efter skatt.

Jacob Johnson (V)

 

Ulla Andersson (V)

 Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

 Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

2012/13:N318 Full sysselsättning och mer aktiv näringspolitik

Det finns ett samband mellan ungas psykiska hälsa och läget på arbetsmarknaden. Att unga har små möjligheter att få jobb och egen bostad är ett slöseri, både för individen och för samhället. Det krävs stora insatser, men ungdomar ska också ha rätt till avtalsenlig lön och villkor. Vi säger därför nej till ungdomslöner.

Olle Thorell (S)

 

Anna Wallén (S)

 Pia Nilsson (S)

Lars Eriksson (S)

 

2012/13:T473 Bohusbanans och Lysekilsbanans framtid

Det finns alltså två angelägna åtgärder som den här motionen vill fokusera på avseende Lysekilsbanan. Att återuppta persontrafiken snarast, samt att utreda möjligheten att åtgärda den låga höjden i tunnlarna norr om Uddevalla så att även godstrafik som transporteras med Stora-Ensos boxar med lastprofil C blir möjlig. Vidare behöver en längre del av Bohusbanan rustas.

Delsträckor ska och kommer att åtgärdas men att inte rusta resten av banan när staten genom Vägverket byggt ny järnväg på Bohusbanan för cirka 200 miljoner Kronor är ekonomisk slöseri. Det går inte att utnyttja de korta sträckorna för högre fart om inte en längre del rustas. Mellan Skee och Vik (där Vägverket flyttat och byggt ny järnväg på en sträcka av 1,6 kilometer) är det cirka 5 kilometer. En bra början är att binda ihop dessa delar samt resterande del ner till Tanum.

Tina Ehn (MP)

2012/13:Fö261 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Ordning och reda i försvarspolitiken.

I tider av ekonomisk oro förväntas att landets regering agerar ansvarsfullt och kraftfullt för att värna jobben och landets unika kompetenser. Att inte göra det är ekonomiskt slöseri. Det nya personalförsörjningssystemet beslutades av en knapp majoritet borgerliga ledamöter i Sveriges riksdag trots att samtliga lagar, regelverk och ekonomisk konsekvensanalys saknades för den nya organisationen. Det har rått och råder alltjämt stor osäkerhet kring den nya personalförsörjningen. När det gäller såväl rekryteringen av yrkessoldater som tidvis anställda kontraktssoldater reses nu frågor kring förmågan att behålla personal under hela kontraktstidens längd, förutsättningarna för rekrytering – utbildning – övning samt regelverk och avtal. 

Peter Hultqvist (S)

 

Åsa Lindestam (S)

 Peter Jeppsson (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

 Anna-Lena Sörenson (S)

Kent Härstedt (S)

 Eva Sonidsson (S)

2012/13:T503 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Väl fungerande transporter är en central del av vårt samhälle och en förutsättning för många människors vardag och för att näringslivet ska fungera. Transporter är dock inget självändamål, och många transporter är påtvingade och samhällsekonomiskt slöseri. Några exempel är mat som fraktas hundratals, ibland tusentals mil eller det faktum att 43 procent av lastbilstransporterna i Europa går tomma.

Stina Bergström (MP)

 

Annika Lillemets (MP)

 Lise Nordin (MP)